گزارش فعالیت های انجام شده در شبکه اصفهان

گزارش فعالیت های انجام شده در پاسداشت مقام سردار دل ها ، حاج قاسم سلیمانی در قاب تلویزیون شبکه اصفهان ..