۲۰ خصلت رفتاری و اخلاقی پیامبر مهربانی

۲۰ خصلت رفتاری و اخلاقی پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی ﷺ*

 هنگام راه رفتن به آرامی و وقار، راه می‌رفت.

 هر که را می‌ديد مبادرت به سلام می‌کرد و کسی در سلام بر او سبقت نگرفت.

 وقتی با کسی دست می‌داد دست خود را زودتر از دست او بيرون نمی‌کشيد.

 با مردم چنان معاشرت می‌کرد که هر کس گمان‌ می‌کرد عزيزترين فرد نزد آن‌ حضرت است.

 سکوتی طولانی داشت و تا نياز نمی‌شد لب به سخن نمی‌گشود.

 هرگاه با کسی، هم‌صحبت می‌شد به‌سخنان او خوب گوش فرا می‌داد.

 هنگام‌ ورود به هر مجلسی، در‌ آخر و نزديک درب می‌نشست، نه در صدر آن.

 در مجلس جای خاصی را بخود، اختصاص نمی‌داد و از آن نهی‌ می‌کرد.

 هرگز با کسی جدل و منازعه نمی‌کرد.

 هديه را قبول می‌‌کرد اگر چه، به اندازه يک جرعه شير بود.

 به‌ خويشاوندان‌ خود‌ احسان‌ می‌کرد بی‌آنکه آنان را بر ديگران برتری دهد.

 هر که عذر می‌آورد عذر او را قبول می‌کرد.

 هرگز کسی را حقير نمی‌شمرد.

 هرگز کسی از اطرافيان و بستگان خود را نفرين نکرد.

 هرگز عيب مردم را جستجو نمی‌کرد.

 از شر مردم بر حذر بود ولی از آنان کناره نمی‌گرفت و با همه خوش‌خو بود.

 هرگز مذمت مردم را نمی‌کرد، و بسيار مدح آنان نمی‌گفت.

 بر جسارت‌ ديگران صبر می‌فرمود و بدی را به نيکی جزا می‌داد.

 وفادارترينِ مردم به‌عهد و پيمان بود.

 عزيزترين افراد نزد او کسی بود که‌ خيرش بيشتر به ديگران می‌رسيد.

منبع: مکارم‌الاخلاق طبرسی